Untitled 2

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết trong trường hợp nào thì được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công?
Luật sư trả lời: Nếu bạn muốn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công thì bạn có thể đơn phương chấm dứt trong những trường hợp sau đây:
Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công
“1. Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm; nếu bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.”
Bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ.
Về nguyên tắc, các bên chỉ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận.
Hoặc mỗi bên có thể đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục hợp đồng không đem lại lợi ích cho mình.
Trước khi một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước một khoảng thời gian hợp lý để chuẩn bị thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng đó.
Nếu bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải thanh toán cho bên nhận gia công đối với phần việc đã thực hiện đến thời điểm hợp đồng bị chấm dứt.
Nếu bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không có quyền yêu cầu bên đặt gia công trả tiền công, vì bên nhận gia công chỉ có nghĩa vụ thanh toán tiền gia công khi nhận sản phẩm gia công.
Thông thường căn cứ để một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của một bên và có thể gây thiệt hại cho bên kia, cho nên bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, Trong trường hợp này pháp luật quy định thì các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ gây bất lợi cho mình.
Vì vậy, Khi hợp đồng bị chấm dứt có thể gây thiệt hại cho bên kia, cho nên bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải bồi thường.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664