Untitled 2

Trả tiền công trong hợp đồng gia công

Câu hỏi: Thưa luật sư vấn đề về trả công của hợp đồng gia công thì pháp luật có quy định cụ thể gì không?
Luật sư trả lời: Pháp luật luôn tôn trọng ý chí thỏa thuận của hai bên trong khi ký kết hợp đồng nhưng vẫn có một số vấn đề mà pháp luật quy định, trong đó vấn đề mà bạn hỏi pháp luật cũng quy định như sau:
Trả tiền công
“1. Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, nếu không có thoả thuận khác.
2. Trong trường hợp không có thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.
3. Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình.”
Khi một bên đặt gia công tiếp nhận sản phẩm gia công, nghĩa là đã thụ hưởng một lợi ích vật chất, cho nên phải trả cho bên nhận gia công sản phẩm một lợi ích vật chất tương ứng. Việc trả tiền công cho bên nhận gia công theo thỏa thuận có thể trả một lần hoặc nhiều lần hoặc theo định kỳ.
Tiền thanh toán là tiền công của bên nhận gia công hoặc bao gồm cả tiền công gia công sản phẩm và giá trị nguyên vật liệu nếu nguyên vật liệu do bên nhận gia công cung cấp.
Về việc xác định tiền công cụ thể: Trong trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.
Bên đặt gia công phải thanh toán đầy đủ tiền gia công cho bên nhận gia công. Bên đặt gia công có quyền giảm tiền gia công nếu chất lượng sản phẩm không đúng thỏa thuận do lỗi của bên nhận gia công và ngược lại chất lượng sản phẩm kém do nguyên vật liệu của bên đặt gia công cung cấp thì không được giảm tiền gia công…

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664