Untitled 2

Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết nếu trong khi thực hiện hợp đồng gia công thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về rủi ro đó?
Luật sư trả lời: Trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công được pháp luật quy định tại điều 553 BLDS như sau:
“Cho đến khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu của nguyên vật liệu thì phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
Khi bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
Khi bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro đối với sản phẩm gia công thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công.”
Nguyên tắc xác định chịu rủi ro là chủ sở hữu phải chịu thiệt hại.Hợp đồng gia công dựa trên nguyên tắc này xác định trách nhiệm chịu rủi ro như sau:
Nếu không có thỏa thuận thì bên nào cung cấp nguyên vật liệu, bên đó sẽ phải gánh chịu rủi ro.
Trường hợp nguyên vật liệu do bên nhận gia công cung cấp thì bên nhận gia công chịu rủi ro đến khi chuyển giao tài sản cho bên đặt gia công.
Trách nhiệm chịu rủi ro đối với sản phẩm gia công, nếu bên nhận gia công chậm tiếp nhận sản phẩm gia công thì phải chịu rủi ro trong thời hạn chậm nhận kể cả đối với nguyên vật liệu thuộc về bên nhận gia công.
Trường hợp bên nhận gia công chuyển giao chậm sản phẩm gia công thì phải chịu rủi ro và bồi thường thiệt hại cho bên nhận gia công.
Ngoài ra pháp luật còn quy định trường hợp chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công như sau:
1. Trong trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2. Trong trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thoả thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664