Untitled 2

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán , bãi bỏ Điều 103 và khoản 2 Điều 106 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11

Luật đã quy định chặt chẽ hơn vấn đề công bố thông tin, quản trị công ty, bắt buộc doanh nghiệp phải đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức, mở ra hành lang pháp lý cho việc triển khai các loại chứng khoán mới sẽ tạo sự minh bạch hơn cho thị trường.

Luật được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Download tại đây: 104116_L62QH

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664