Untitled 2
Mẫu thỏa thuận bồi hoàn

Mẫu thỏa thuận bồi hoàn

 

SBLAW cung cấp Mẫu thỏa thuận bồi hoàn trong doanh nghiệp tại đây:

 

THỎA THUẬN BỒI HOÀN

Thỏa thuận Bồi hoàn này (“Thỏa thuận”) được lập vào ngày hôm nay ____________ 2013,

GIỮA:

(1)        Co., Ltd

Địa chỉ :  
Đại diện bởi :  
Chức vụ :  

(2)        Ông A

Ngày sinh :    
Quốc tịch :    
CMND số :    
Cấp ngày :    
Nơi cấp :    
Địa chỉ thường trú :    
Chỗ ở hiện tại :    

 

Công ty Create Star Co., Ltd và Ông A được gọi chung là “các Bên” và được gọi riêng là “Bên”.

XÉT VÌ:

Co., Ltd và Ông A vào ngày ký Thỏa thuận này đã ký kết một thỏa thuận tài trợ vốn mà theo đó  Co., Ltd đã cấp cho Ông A một khoản vay với số tiền là 200.000.000 Đồng (“Thỏa thuận Tài trợ Vốn”) để tài trợ cho việc góp vốn của Ông A trong Công ty (“Công ty”) (“Phần Vốn góp được Tài trợ”) và một thỏa thuận liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết trong Công ty (“Thỏa thuận Biểu quyết”).

NAY, DO ĐÓ, các Bên đồng ý như sau:

  1. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ và cụm từ được sử dụng trong Thỏa thuận này, trừ khi được định nghĩa khác đi tại đây, sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa trong Thỏa thuận Tài trợ Vốn.

  1. CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI

Trong suốt thời hạn của Thỏa thuận Tài trợ Vốn, Ông A sẽ giao cho Công ty toàn bộ các khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận và tiền mặt thuộc bất kỳ bản chất nào được phân phối cho Ông A liên quan đến hoặc phát sinh từ quyền sở hữu Phần Vốn góp được Tài trợ của Ông A vì quyền được hưởng và lợi ích riêng của Công ty.

Để tránh bất kỳ nhầm lẫn nào, bất kỳ khoản tiền nào mà Ông A nhận được liên quan đến Phần Vốn góp được Tài trợ (bao gồm các khoản tiền thu được từ việc xử lý Phần Vốn góp Được Tài trợ) chưa được sử dụng để hoàn trả Khoản vay sẽ được giao cho Công ty vì quyền được hưởng và lợi ích riêng của Công ty.

  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI HOÀN

Để đổi lấy thỏa thuận tại Mục 2, trách nhiệm của Ông A đối với Công ty hoặc bất kỳ các bên thứ ba nào theo Thỏa thuận Tài trợ Vốn sẽ chỉ được giới hạn trong phạm vi giá trị của phần vốn góp của Ông A trong Công ty và khoản tiền mà Ông A  đã nhận được vì lý do là thành viên của Công ty sở hữu PhầnVốn góp được Tài trợ.

Nếu Ông A phải gánh chịu bất kỳ phí tổn hoặc chi phí nào khác hoặc phải chịu bất kỳ khiếu nại nào từ Công ty hoặc bất kỳ các bên thứ ba nào vì lý do là thành viên của Công ty sở hữu Phần Vốn góp được Tài trợ hoặc là Bên vay theo Thỏa thuận Tài trợ Vốn vượt quá giá trị của Phần Vốn góp được Tài trợ và khoản tiền mà Ông A nhận được liên quan đến việc Ông A sở hữu Phần Vốn góp được Tài trợ, Công ty sẽ bồi hoàn cho Ông A giá trị vượt quá đó.

Toàn bộ các khoản thuế, phí và nghĩa vụ, phí pháp lý, lệ phí ngân hàng và các phí tổn và chi phí khác phát sinh cho các Bên liên quan đến việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận Tài trợ Vốn (nếu có), bao gồm việc Công ty thực hiện quyền chuyển đổi của mình theo Thỏa thuận Tài trợ Vốn sẽ do Ông A gánh chịu và Ông A có quyền khấu trừ các chi phí này từ giá trị các khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận và tiền mặt thuộc bất kỳ bản chất nào được phân phối cho Ông A theo Mục 2 ở trên trước khi giao cho Công ty ngoại trừ phí pháp lý của Ông A đối với việc tư vấn cho Ông A thương lượng các văn bản giao dịch có liên quan với Công ty và thực hiện các văn bản đó.

Giới hạn trách nhiệm theo Mục này chỉ có thể được áp dụng nếu Ông A không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận Tài trợ Vốn và Thỏa thuận Biểu quyết.

  1. Bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào đối với Thỏa thuận này sẽ phải được chấp thuận bằng văn bản của cả hai Bên.
  2. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
  3. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Thỏa thuận này được ký cho đến ngày Khoản vay được Ông A hoàn trả đầy đủ.

Thỏa thuận này được lập thành 2 (hai) bộ gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Mỗi Bên sẽ giữ 1 (một) bộ gốc.

 ĐỂ LÀM BẰNG, các Bên đã ký kết Thỏa thuận này vào ngày được ghi ở phần trên.

thay mẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY

Ký bởi                                                              )

Họ và tên:                                                         )

Chức vụ                                                           )

 

 

Ký bởi                                                              )

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664