Untitled 2

Nghị định 42/2003/NĐ-CP bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Nghị định 42/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 05 năm 2003 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn gồm 6 chương, 34 điều.

Nội dung chính của Nghị định 42/2003/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, quyền của tác giả thiết kế bố trí

Chương IV. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí

Chương V. Quản lý nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí

Chương VI. Điều khoản thi hành

Nghị định 42/2003/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế vố trí mạch tích hợp bán dẫn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Download Nghị định 42/2003/NĐ-CP tại đây: ND 42-2003 Thiet ke bo tri IC

Xem thêm Rà soát luật sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế:

Giới thiệu sblaw

Chat Zalo: 0904340664