Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

0
245
Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

Tổ chức, cá nhân cần những điều kiện nào để tham gia kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản và những nguyên tắc cơ bản khi định giá bất động sản là gì?

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có các điều kiện sau:

  • Tổ chức khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.
  • Cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ định giá bất động sản.
  • Tổ chức khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Thứ 2, Việc định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của bất động sản và giá thị trường tại thời điểm định giá.

Thứ 3, Việc định giá bất động sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.