Untitled 2
quyen-va-nghia-vu-cua-ben-cho-thue-quyen-su-dung-dat

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của luật KDBĐS 2014 về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất?

Luật sư trả lời: Luật KDBĐS 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, đã quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất  như sau:

I. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Điều 42, luật KDBĐ 2014 quy định bên cho thuê quyền sử dụng đất có các quyền sau:

1. Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.

4. Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.

5. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.

6. Các quyền khác trong hợp đồng.

II. Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Điều 43, luật KDBĐ 2014 quy định bên cho thuê quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ như sau:

1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theothỏa thuận trong hợp đồng.

3. Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.

4. Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.

7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664