Untitled 2
quyen-va-nghia-vu-cua-ben-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết về những quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được quy định trong luật KDBĐS 2014?

Luật sư trả lời: Luật KDBĐS 2014 đã quy định về quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau sau:

I. Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 40, luật KDBĐ 2014 quy định bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các quyền  sau:

1. Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng.

2. Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra.

5. Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng.

6. Các quyền khác trong hợp đồng.

7. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 41, luật KDBĐ 2014 quy định bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ như sau:

1. Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng.

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664