Untitled 2
quyen-va-nghia-vu-cua-ben-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat
noi dung dnag ky kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của luật KDBĐS 2014 về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Luật sư trả lời: Luật KDBĐS 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, đã quy định về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất  như sau:

I. Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 38, luật KDBĐ 2014 quy định bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các quyền sau:

1. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra.

4. Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5. Các quyền khác trong hợp đồng.

II. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 39, luật KDBĐ 2014 quy định bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ như sau:

1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

2. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

4. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664