Untitled 2
quyen-va-nghia-vu-cua-ben-thue-quyen-su-dung-dat
xac dinh tai san gop von

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết về những quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất, được quy định trong luật KDBĐS 214?

Luật sư trả lời: Luật KDBĐS 2014 đã quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất như sau sau:

I. Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất

Điều 44, luật KDBĐ 2014 quy định bên thuê quyền sử dụng đất có các quyền sau:

1. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.

2. Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.

4. Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.

5. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.

6. Các quyền khác trong hợp đồng.

II. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Điều 45, luật KDBĐ 2014 quy định bên thuê quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ như sau:

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.

2. Không được hủy hoại đất.

3. Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.

5. Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664