Quyết định giao nhiệm vụ đăng ký bản quyền tác giả

0
118

S&B Law cung cấp cho doanh nghiệp mẫu Quyết định giao nhiệm vụ đăng ký bản quyền tác giả như sau:

 

 

 

 

 

CÔNG TY ___________                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:________                                                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________________________

                                   

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ

 

Điều 1. CÔNG TY ______________________________

Địa chỉ:

Quyết định giao nhiệm vụ sáng tạo “Tác phẩm__________________________ ”cho:

Họ và tên:                                            Bút danh:

Sinh ngày:                                            Giới tính:                                Quốc tịch:

CMTND số:                                         Cấp ngày:                               Tại:

Địa chỉ:

Điều 2. Tác giả làm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương của công ty. Vì vậy, chủ sở hữu “Tác phẩm________________________” là của CÔNG TY __________________________

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

 Công ty ___________________

Chức vụ