Untitled 2

Thỏa ước Madrid về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa (Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks) được ban hành ngày 14 tháng 4 năm 1891 và trải qua 7 lần sửa đổi bổ sung : tại Brussel năm 1900, tại Washington năm 1911, tại La Hay năm 1925, tại London năm 1934, tại Nice năm 1957, tại Stockholm năm 1967 và lần cuối cùng vào năm 1979.

Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước, đó là Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu 1891 và Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid, được thông qua năm 1989, có hiệu lực từ ngày 1/12/1995, và hoạt động từ 1/4/1996. Quy chế chung thi hành Thoả ước và Nghị định thư cũng có hiệu lực từ ngày 1/4/1996. Hệ thống này được quản lý bởi Văn phòng quốc tế của WIPO – Cơ quan lưu giữ Đăng bạ quốc tế và xuất bản Công báo của WIPO về Nhãn hiệu quốc tế.

Thỏa ước Madrid quy định rõ về hoạt động của hệ thống đăng kí quốc tế và bảo hộ đăng ký quốc tế nhãn hiệu; thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu đăng kí quốc tế….

Download Thỏa ước Madrid về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa tại đây: Thỏa-ước-Madrid-về-nhãn-hiệu-hàng-hóa-A.G.L-Law

Xem thêm Ngăn chặn hành vi vi phạm sáng chế và kiểu dáng công nghiệp:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664