Untitled 2
Thông báo kết quả rèn luyện của sinh viên trước khi có quyết định 20 ngày

Thông báo kết quả rèn luyện của sinh viên trước khi có quyết định 20 ngày

Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của người học phải được công bố công khai và thông báo cho người học biết trước khi ban hành quyết định chính thức 20 ngày là nội dung nổi bật tại Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các nội dung về ý thức tham gia học tập, chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường; ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện…

Sinh viên, học viên được đánh giá từ 90 – 100 điểm được phân loại xuất sắc; từ 80 đến dưới 90 điểm là loại tốt; từ 65 đến dưới 80 điểm là loại khá; từ 50 đến dưới 65 điểm là loại trung bình; từ 35 đến dưới 50 điểm là loại yếu và dưới 35 điểm là loại kém. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt loại khá; nếu bị kỷ luật mức cảnh cáo, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình; người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện. Trường hợp học đồng thời 02 chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất, lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/09/2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664