Untitled 2

Quy định về chia tách, sáp nhập công ty nhà nước

Thông tư 46/2005/TT-BNV quy định toàn bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan tổ chức khi cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính chia, tách, sáp nhập, doanh nghiệp nhà nước tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu phải được quản lý theo yêu cầu sau:

– Bảo quản nguyên tắc tập trung, thống nhất: Việc thu nhập, chỉnh lý, thống kê, bàn giao hồ sơ, tài liệu trong cơ quan, tổ chức và từ cơ quan, tổ vào lưu trữ lịch sử phải được thực hiện thống nhất theo các quy định    về nghiệp vụ lưu trữ của pháp luật hiện hành,

– Đảm bảo nguyên tắc không phân tán không lưu trữ: tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức nào phải được thống kê và bảo quản theo phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức đó,

– Thuận tiện cho việc bảo quản và nghiên cứu sử dụng tài liệu lưu trữ.

Khi cơ quan, tổ chức có quyết định thay đổi thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, thì việc quản lý hồ sơ, tài liệu được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn cụ thể tại phần II của Thông tư này.

Các bạn có thể download Thông tư 46/2005/TT-BNV tại đây: 46.2005.TT.BNV

Xem thêm video về Lưu ý pháp lý cho doanh nghiệp start up của Luật sư SB Law

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664