Untitled 2
Tư vấn luật cho nhà đầu tư tới từ Liên Bang Nga.

Thực hiện Họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên.

Căn cứ theo Điều 68 Luật doanh nghiệp: quyền và nghĩa vụ cụ thể, chế độ làm việc của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Vấn đề về nhiệm kỳ, cách thức, thẩm quyền họp được thực  hiện theo quy định về Hội đồng thành viên áp dụng đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp: Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Theo đó, thực tế áp dụng, Công ty TNHH 1 thành viên vẫn áp dụng thực  hiện theo quy định họp ít nhất mỗi năm một lần.

Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được lưu vào sổ biên bản tại công ty. Đối với những biên bản họp mà nội dung  họp liên quan đến vấn đề thay đổi Đăng ký doanh nghiệp của công ty thì Biên bản họp phải được gửi tới Sở kế hoạch và đầu tư kèm theo trong bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664