Untitled 2
quy định cho nhà đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………Giới tính: ………………… …………….

Sinh ngày: ………/… /…. ………….Quốc tịch: ………. …………………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………………………………………….

Ngày cấp: …………… /…. /…….. Nơi cấp: ………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………… /…. /…….. Ngày hết hạn: ……. /….. /….. Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: ……………………………………………..

Ngày cấp …………………………………………Cơ quan cấp:………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……… Website: ………..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………. Giới tính: …….

Chức danh:…………………Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: ……………. .

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………………………………………….

Ngày cấp: …………… /…. /…….. Nơi cấp: ………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………..…………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (trường hợp gắn với thành lập tổ chức kinh tế)

1. Tên tổ chức kinh tế (ghi bằng chữ in hoa):

– Tên bằng tiếng Việt:………………………………………………………

– Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………

– Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………

2. Vốn điều lệ: (bằng số): ……VNĐ và tương đương ……USD

3. Tỷ lệ vốn góp của từng nhà đầu tư:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa):

– Tên bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………………

– Tên bằng tiếng nướcngoài (nếu có): …………………………………………………..

2. Mục tiêu dự án

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC

(đối với các ngành nghề có mã CPC) (nếu có)

3. Quy mô dự án (ghi quy mô, công suất dự án theo từng sản phẩm hoặc dịch vụ):

4. Địa điểm dự án (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

5. Diện tích mặt đất, mặt nước dự kiến sử dụng (ghi m2 hoặc ha):

6. Vốn đầu tư của dự án (bằng tiền Việt Nam và tương đương theo USD, trong đó có thể bổ sung thêm giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài khác)

6.1. Tổng vốn đầu tư:

6.2. Nguồn vốn:

– Vốn góp:

+ Của nhà đầu tư: ghi rõ số vốn, phương thức góp vốn, tỷ lệ, loại vốn góp theo từng nhà đầu tư (đối với trường hợp chưa thành lập tổ chức kinh tế).

+ Của tổ chức kinh tế: ghi rõ giá trị và loại tài sản dùng góp vốn (đối với trường hợp đã thành lập tổ chức kinh tế).

– Vốn vay: ghi rõ số vốn, phương án huy động (từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ…).

– Vốn khác:

7. Tiến độ góp vốn và huy động vốn (ghi rõ thời hạn góp vốn của từng nhà đầu tư, thời hạn huy động các nguồn vốn khác):

8. Thời hạn hoạt động của dự án (ghi số năm hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn,  nêu mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn):

IV.     ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): ………………

Điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ………………………………………………………….

2. Thuế nhập khẩu:

Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): …………………………

Điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ……………………………………………………………..

3. Tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất:

Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): ………………..

Điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ………………………………………………………………

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có): …………………………………..

 

V.      NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của Hồ sơ đầu tư và các văn bản sao gửi cơ quan quản lý nhà nước.

b) Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

VI.     HỒ SƠ KÈM THEO

– Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư.

– Các hồ sơ liên quan khác (nếu có)

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư hoặc Tổ chức kinh tế

Từng nhà đầu tư hoặc đại diện Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trách nhiệm pháp lý khi vứt chất bẩn vào nhà người khác ?

  Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp …

Chat Zalo: 0904340664