Untitled 2

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhằm tăng vốn và mở rộng quy mô dự án

Trong trường hợp Khách hàng cần một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để tư vấn các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể là điều chỉnh tăng vốn và mở rộng quy mô dự án, S&B Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với mục tiêu nêu trên.

1        Phạm vi tư vấn của S&B Law như sau:

Phạm vi tư vấn của S&B Law gồm các công việc sau đây:

1.1.    Soạn thảo hồ sơ đơn:

 • Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;
 • Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;
 • Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;
 • Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 • Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.

1.2.    Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước cso thẩm quyền; nếu có; và
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2        Thời hạn thực hiện

–        Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Hợp đồng này, S&B Law sẽ chuyển giao tài liệu cho Khách hàng xem xét và ký.

–        Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đơn đã được ký và đóng dấu từ Khách hàng, S&B Law sẽ nộp hồ sơ đơn lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–        Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, S&B Law sẽ nhận Giấy chứng đầu tư điều chỉnh cho Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664