Điều kiện để doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất bán hàng vào thị trường Việt Nam

0
76
doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP,doanh nghiệp chế xuất được quyền mua, bán hàng hóa với thị trường nội địa, hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất khi bán vào thị trường Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện:

a)            Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;

b)           Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu

c)            Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật có liên quan

Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 4, nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, theo đó, địa điểm làm thủ tục hải quan bao gồm: (i) Chi cục Hải quan cửa khẩu và (ii) Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Trình tự, thủ tục Hải quan đối với việc bán hàng hóa của doanh nghiêp chế xuất vào thị trường nội địa được thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nêu tại Điều 7.8. 9. 10. 11. 12.13. 14. 15. Nghị định số 154/2005/NĐ-CP nêu trên.