Luật phá sản áp dụng cho loại hình doanh nghiệp nào?

0
904

Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản.  Luật phá sản sẽ được áp dụng để điều chỉnh hiện tượng này. Vậy Luật phá sản sẽ được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

Căn cứ vào Luật phá sản năm 2004 vàMục I Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân  số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/4/2005, Các doanh nghiệp  được áp dụng Luật phá sản bao gồm:

 •  Công ty Nhà Nước.
 • Công ty TNHH một thành viên.
 • Công ty TNHH hai thành viên.
 • Ông ty Cổ Phần.
 • Công ty Hợp Danh.
 •  Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
 •  Hợp tác xã.
 •   Liên hiệp hợp tác xã.
 •   Doanh nghiệp liên doanh.
 •    Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
 •   Các loại hình doanh nghiệp, Hợp tác xã theo quy định của pháp luật Việt Nam.