Untitled 2

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về:

Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Nghị định bao gồm 5 chương và 21 điều, có hiệu lực thi  hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, thay thế Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP, Điều 2, Điều 3 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP.

Để download Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Quý khách có truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664