Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

0
47

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Theo đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

 

1.Bổ sung quy định về phương thức đấu thầu:

Đối với bán (phát hành) tín phiếu NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất;

NHNN bán (phát hành) tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu khối lượng trong trường hợp NHNN cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về thông báo mua, bán giấy tờ có giá:

Theo đó, trước mỗi phiên đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) thông báo mua hoặc bán giấy tờ có giá cho các thành viên.  Đối với phiên bán (phát hành) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở giao dịch đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng TTĐT NHNN chậm nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của các đơn vị:

3.1. Trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ

Theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-NHNN, Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm đề xuất và trình Trưởng Ban điều hành quyết định về loại giấy tờ có giá mua/bán, khối lượng mua/bán, phương thức mua/bán, phương thức đấu thầu, phương thức xét thầu, thời hạn mua/bán và lãi suất áp dụng khi mua/bán giấy tờ có giá; thông báo cho Sở giao dịch các nội dung trên sau khi được Trưởng Ban điều hành phê duyệt.

Như vậy, so với quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-NHNN, quy định mới đã bổ sung thêm trách nhiệm “thông báo cho Sở giao dịch các nội dung trên sau khi được Trưởng Ban điều hành phê duyệtđối với Vụ Chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Thông tư số 09/2021/TT-NHNN còn sửa đổi cụm từ “các loại giấy tờ có giá cần mua/bán” thành “loại giấy tờ có giá mua/bán”; “thời hạn cần mua/bán” thành thời hạn mua/bán”.

3.2. Trách nhiệm của Sở Giao dịch

So với quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-NHNN, Thông tư số 09/2021/TT-NHNN đã bổ sung thêm trách nhiệm thực hiện đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này”.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2021.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here