Untitled 2
giấy chứng nhận đầu tư

Tài liệu cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

SBLAW hỗ trợ doanh nghiệp FDI sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi tên nhà đầu tư và tên công ty, bổ sung quyền phân phối bán buôn, bán lẽ, để tiến hành công việc nêu trên, doanh nghiệp cần có tài liệu sau: 

STT

Tên tài liệu

Người cung cấp

Số lượng

Lưu ý

1

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

2

Đơn đề nghị cấp Giấy phépkinh doanh (Mẫu MĐ1-TT08/2013)

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

3

Quyết định của Chủ đầu tư v/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

Quyết định bằng văn bản bao gồm các nội dung: bổ sung quyền phân phối bán buôn, bán lẻ, thay đổi Hội đồng thành viên, điều chỉnh tên giao dịch, và thay đổi thông tin Nhà đầu tư trên GCNĐT của Công ty.

4

Biên bản họp của Chủ đầu tư v/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

Biên bản họp bằng văn bản bao gồm các nội dung: bổ sung quyền phân phối bán buôn, bán lẻ, thay đổi Hội đồng thành viên, điều chỉnh tên giao dịch, và thay đổi thông tin Nhà đầu tư trên GCNĐT của Công ty

5

Bản giải trình các nội dung thay đổi và lý do điều chỉnh SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của SB Law

6

Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (Mẫu MĐ-6-TT08/2013)

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

7

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh, cụ thể là trong lĩnh vực phân phối hàng hóa

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

8

Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu (Mẫu BC-1 & BC-2 TT08/2013)

SB Law

03 bộ

Khách hàng điền thông tin, ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

9

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh

SB Law

03 bộ

Khách hàng điền thông tin, ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

10

Văn bản ủy quyền để S&B Law thay mặt Khách hàng nộp, xử lý hồ sơ và nhận kết quả

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

11

Dự thảo Phụ lục bổ sung của Điều lệ Công ty

SB Law

03 bộ

Khách hàng ký, đóng theo hướng dẫn của S&B Law

12

Điều lệ Công ty phiên bản mới nhất

KHÁCH HÀNG

01 bản sao do chính Công ty sao y

 

13

Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty

KHÁCH HÀNG

03 bản sao y có chứng thực không quá ba (03) tháng

 

14

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương khác của Nhà đầu tư

KHÁCH HÀNG

03 bộ đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

hoặc

03 bộ tài liệu đã được dịch ra tiếng Việt có chứng thực (đã được hợp pháp hóa lãnh sự trước đó)

Vui lòng cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương khác trong đó ghi nhận sự thay đổi, điều chỉnh về tên giao dịch của Nhà đầu tư.

Các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt có chứng thực trước khi sử dụng

15

Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai (02) năm liền kề gần nhất

KHÁCH HÀNG

03 bản sao y có chứng thực không quá ba (03) tháng

Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664