Untitled 2

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang muốn bãi nhiệm và bổ nhiệm giám đốc mới. Vây Luật sư cho tôi hỏi, ai là người có trách nhiệm ký các quyết định trên?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn Pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Về việc quyết định bãi nhiệm, bổ nhiệm giám đốc trong Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Theo Điểm đ, Khoản 2 Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng thành viên như sau:

“Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

……………

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”.

Vì vậy, việc ra quyết định bãi nhiệm, bổ nhiệm giám đốc sẽ do Hội đồng thành viên (HĐTV) quyết định.

Ngoài ra, về việc ký quyết định, Điều 57, Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty…

Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên”.

Theo đó, HĐTV có trách nhiệm chọn ra một thành viên làm chủ tịch HĐTV và người đó có nghĩa vụ thay mặt HĐTV ký các quyết định của HĐTV bao gồm quyết định bãi nhiệm, bổ nhiệm giám đốc.

Bên cạnh đó, Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Nghị quyết của Hội đồng thành viên như sau:

“1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Như vây, nếu Điều lệ công ty có quy định khác, sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.

Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác hoặc không quy định. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ theo quy định pháp luật.

Theo quy định pháp luật, cần phải triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên để ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty.

Trong trường hợp Giám đốc cũ kiêm cả chức danh chủ tịch HĐTV thì vẫn có nghĩa vụ ký quyết định bãi nhiệm mình và quyết định bổ nhiệm giám đốc mới theo quyết định của HĐTV.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664