Untitled 2

Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 20/07/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định quy định về quản lý và sử dụng vốn tài sản; doanh thu, chi phí; lợi nhuận và trích lập các quỹ; chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên Tổng Giám đốc, Giám đốc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể:

– TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi và công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở và chi nhánh.

– TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định.

– Nghị định cũng nêu rõ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế TNDN và chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có)…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2012; thay thế các Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 và Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006.

Các bạn có thể download Nghị định 57/2012/NĐ-CP tại đây: 57.2012.ND.CP

Xem thêm video về Giám thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15 – 17% của Luật sư SB Law

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664