Untitled 2
Chuyển nhượng, mua lại, thay đổi phần vốn góp

Chuyển nhượng, mua lại, thay đổi phần vốn góp

1.     TRƯỜNG HỢP MUỐN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Đối với công ty TNHH hai thành viên thì thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

­         Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.

­         Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

2.     TRƯỜNG HỢP MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP

­         Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

­         Nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

­         Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

3.     TRƯỜNG HỢP MUỐN THAY ĐỔI PHẦN VỐN GÓP

Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664