Untitled 2

Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Câu hỏi: Nội quy lao động và Quy chế quản lý nội bộ công ty có được xem là một không? Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Nội quy lao động

Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất.

Tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật lao động 2012 có quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.” Như vậy, nếu công ty của bạn sử dụng trên 10 lao động thì bắt buộc phải có Nội quy lao động.

Nội dung của Nội quy lao động được quy định tại Khoản 2 Điều 119 BLLĐ 2012, bao gồm:

  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
  • Trật tự nơi làm việc.
  • An toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc.
  • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
  • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
  1. Quy chế quản lý nội bộ

Nếu Nội quy lao động chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động thì quy chế nội bộ bao gồm tất cả các quy định và các văn bản có tính bắt buộc đối với từng doanh nghiệp, nhóm đối tượng hay từng lĩnh vực hoạt động cũng như hành vi cụ thể.

Quy chế nội bộ quy định về cơ cấu bộ máy doanh nghiệp, trình tự thủ tục cách thức thực hiện các công việc của công ty, thẩm quyền của từng bộ phận… Có thể nói Quy chế quản lý nội bộ như là văn bản cụ thể hóa và chi tiết hóa Điều lệ công ty.

Theo định nghĩa trên, Nội quy lao động được hiểu như một phần bắt buộc của Quy chế nội bộ doanh nghiệp. Bên cạnh nó còn có: Quy chế quản lý nội bộ cho bộ máy lãnh đạo công ty, quy chế về quản trị nhân sự/ quản lý tài chính, quy chế đầu tư, quy chế về ứng xử, …

  1. Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Nếu công ty sử dụng trên 10 lao động thì bắt buộc phải có Nội quy lao động.

Đối với trường hợp công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ, công ty cần kiểm tra xem quy chế đó đã có nội dung về nội quy lao động hay chưa. BLLĐ 2012 ngoài ra còn yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký Nội quy lao động với cơ quan nhà nước cấp tỉnh (Điều 120). Do đó, nếu chưa có và chưa đăng ký Nội quy lao động mặc dù đã có Quy chế quản lý nội bộ, doanh nghiệp cần xây dựng và tiến hành đăng ký theo đúng trình tự thủ tục luật định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW, bên tôi đang ký hợp đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664