Untitled 2

Điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn

Doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn khi đáp ứng được các điều kiện sau:

1. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg.

2. Dự án đầu tư có văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại và được Ngân hàng Phát triển thẩm định và xác định là dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

3. Có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 15% tổng mức đầu tư của dự án và được đầu tư toàn bộ vào tài sản cố định, nguồn vốn này phải được phản ánh trên báo cáo tài chính tháng hoặc quý gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ đề nghị bảo lãnh và cam kết sử dụng vào dự án.

4. Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Phát triển (nợ xấu gồm các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam).

Đây là quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng thương mại.

Thông tư bao gồm 15 điều và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 06 năm 2014.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được Ngân hàng phát triển bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay tại Ngân hàng thương mại nhưng tối đa không được quá 80% tổng mức vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động.

Thông tư cũng quy định một số khoản phí bảo lãnh vốn vay đối với doanh nghiệp là phí thẩm định hồ sơ và phí bảo lãnh. Cụ thể, Phí thẩm định hồ sơ được thu một lần khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn đặc biệt, khoản phí này sẽ không được hoàn lại nếu không được chấp thuận bảo lãnh. Trong trường hợp được bảo lãnh, doanh nghiệp phải nộp phí bảo lãnh vay vốn được tính trên số tiền vay (gốc và lãi) được bảo lãnh.

Nội dung về thời hạn, lãi suất nhận nợ bắt buộc cũng được quy định cụ thể tại Điều 11 của Thông tư.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Ngân hàng phát triển và Ngân hàng thương mại.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 47/2014/TT-BTC, Quý khách có thể download theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664