Untitled 2

Điều kiện Kinh doanh tái bảo hiểm theo quy định cuả pháp luật

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện Kinh doanh tái bảo hiểm theo quy định cuả pháp luật?

Luật sư trả lời: Đối với ngành nghề kinh doanh tái bảo hiểm chủ doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cần sau:

Điều kiện Kinh doanh tái bảo hiểm:

1. Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm.

1.1. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm:

1.1.1. Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏe hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;

1.1.2. Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam;

1.1.3. Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.100 tỷ đồng Việt Nam.

1.2. Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định;

1.3. Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật;

1.4. Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm;

1.5. Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có đủ năng lực tài chính và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664