Doanh nghiệp nào phải ban hành nội quy lao động

0
61

Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có Nội quy lao động bằng văn bản” (Khoản 1, Điều 119,). Do vậy, trường hợp doanh nghiệp bạn sử dụng hơn 10i người lao động thì phải có Nội quy lao động bằng văn bản.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 119, Bộ luật Lao động năm 2012 thì nội dung Nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan, và phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Trước khi ban hành Nội quy lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Theo Khoản 1 và 2, Điều 120, Bộ luật Lao động năm 2012 thì doanh nghiệp bạn cần đăng ký Nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành Nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.

Điều 122, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 120 của Bộ luật này”.

Theo đó, tại thời điểm được ban hành thì Nội quy lao động chưa có hiệu lực ngay mà có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 120 của Bộ luật Lao động (Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu Nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại).