Untitled 2

Dự án hoàn thành trước 2015 sẽ được ưu tiên vốn đầu tư trung hạn

Ngày 05/08/2014 Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020.

 Theo đó, các dự án nếu hoàn thành trước năm 2015 sẽ được nhà nước ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn so với các dự án khác.

Cụ thể là, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 đối với các dự án, chương trình theo thứ tự ưu tiên lần lượt từ: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015; vốn đối ứng cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 – 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 – 2020 và các dự án khởi công mới.

Đồng thời, các dự án muốn được ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất: Đã thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/12/2014;

Thứ hai: Đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án theo quy định;

Thứ ba: Bảo đảm bố trí đủ vốn giai đoạn 2016 – 2020 để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

 Đối với việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

 Thứ nhất: Việc lập kế hoạch đầu tư phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 của quốc gia, của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

 Thứ hai: Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công;

 Thứ ba: Phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2014, không để phát sinh thêm nợ đọng cơ bản từ năm 2015 trở đi.

 Đặc biệt, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công 05 năm, cần dự phòng khoảng 15% ở cấp Trung ương và các cấp chính quyền địa phương để xử lý các biến cố do trượt giá, đầu tư các dự án khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vào từng năm cụ thể.

 Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài chính, Ngân hàng phát triển Việt Nam ,các thủ trưởng các cơ quan thuộc chính phủ có trách nhiệm kết hợp với nhau triển khai thực hiện chỉ thị này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664