” Hợp đồng miệng” liệu có hợp pháp?

0
451

Hợp đồng miệng cũng là một hình thức hợp đồng hợp pháp được luật dân sự bảo vệ, có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

Khoản 1, Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói…”.

Bên cạnh đó, theo điều 24, Luật Thương mại 2005 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Theo đó có những trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải thể hiện bằng văn bản, tức hợp đồng phải bằng giấy tờ. Nhưng cũng có những trường hợp luật không bắt buộc phải lập thành văn bản. Trong trường hợp này, hợp đồng bằng lời nói (tức hợp đồng miệng), cũng có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.