Untitled 2

Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ?
Luật sư trả lời: Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ là một ngành kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ững những điều kiện sau:
I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định công nghệ
*Giám định viên công nghệ phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có trình độ đại học, cao đẳng trở lên và có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu và lĩnh vực công nghệ giám định;
2. Có ít nhất ba năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ cần giám định;
3. Có chứng chỉ giám định về lĩnh vực công nghệ cần giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ.
* Tổ chức giám định công nghệ
4. Tổ chức giám định công nghệ phải có ít nhất hai giám định viên công nghệ.
5. Cá nhân giám định viên công nghệ phải đáp ứng các điều kiện 1, 2, 3 nêu trên
Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ
*Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (trong đó có hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ) thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định sau:
1. Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động.
3. Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
* Ngoài điều kiện 1, 2 và 3 nêu trên, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải tuân thủ điều kiện sau:
4. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân cấp của Chính phủ.
Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định.
* Ngoài các điều kiện 1, 2 và 3 nêu trên, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:
5. Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;
6. Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;
7. Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.
Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp trong đó có hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ thì chưa có quy định cụ thể về điều kiện và đang được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2016.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664