Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

0
772

Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà nước đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt nam và đầu tư ra nước ngoài.

1. Quy định cụ thể về khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 cũng đã bổ sung thêm trường hợp “Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh” thì Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể về “khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh” giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn  toàn diện đối với vấn đề này và tiến hành lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hơpj nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VIệt Nam.

2.Quy định chi tiết về đảm bảo ưu đãi đầu tư trong tường hợp thay đổi pháp luật

Ưu đãi đầu tư được đảm bảo trước đây chưa có định nghĩa cụ thể mà chỉ được hiểu là ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực bằng cách thông qua ưu đãi đầu tư được quy định như sau:

  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án
  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu ư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư đươc tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó.

3. Bổ sung Danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về một sống ngành nghề như sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A Phụ lục I ban hành tại nghị định này
  • Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm 59 đầu mục. Nếu chọn đầu tư vào ngành, nghề ngoài 84 ngành nghề này thì nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như đối với quy định đầu tư trong nước
  • Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện tiếp cận đối với các ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4.Quy định về nhà đầu tư nước ngoài là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng quy định, ngoài các đối tượng đã được nêu trong Luật đầu tư 2020 thì nhà đầu tư là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam được quy định riêng tại Khoản 2 Điều 16. Khi đó, họ được lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thì trường và thủ tục như áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

5. Quy định thêm điều kiện mới đối với ưu đãi đầu tư

Nghị định 31/2021/ND-CP bổ sung danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư bao gồm:

  • Khoa học công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu, công nghệ thông tin
  • Nông nghiệp
  • Bảo vệ môi trường
  • Giáo dục, văn hóa, xã hội, thể thao, y tế
  • Ngành, nghề khác

Nghị định 31/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ  ngày 26/03/2021 .