Untitled 2

Nghị quyết 71 có đương nhiên thay thế cho các quy định tương ứng tại Luật Doanh nghiệp 2005 không?

Theo quy định hiện nay của cam kết WTO và Nghị quyết 71 thì doanh nghiệp có quyền thỏa thuận trong Điều lệ ba vấn đề và sự thỏa thuận đó có thể trái với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, bản thân quy định của WTO và Nghị quyết 71 không đương nhiên thay thế quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 mà chỉ đảm bảo thỏa thuận trong Điều lệ mặc dù trái Luật Doanh nghiệp 2005 nhưng vẫn hợp pháp và có hiệu lực.

Hơn nữa, Luật Doanh nghiệp 2005 là luật tư, trao quyền thỏa thuận tối đa cho các chủ sở hữu công ty và sự thỏa thuận đó được thể hiện trong Điều lệ công ty. Việc trao quyền cho các chủ sở hữu được tự thỏa thuận luật chơi là một thông lệ quản trị tốt mà quốc tế đang áp dụng theo xu hướng ngày càng nới rộng phạm vi thỏa thuận luật chơi của các ông chủ của công ty. Pháp luật chỉ nên quy định về cơ cấu tổ chức công ty, quyền và nhiệm vụ cơ bản của thành phần trong cơ cấu đó và không nên can thiệp quá sâu vào phương thức quản trị.

Quy định tại Nghị quyết 71 hiện nay là phù hợp với thông lệ quốc tế về quản trị công ty. Và Nghị quyết 71 chính là một văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với khách quan xã hội trong thời đại hội nhập WTO.Pháp luật không thể duy ý chí, áp đặt mà phải phù hợp với nhu cầu khách quan,lẽ tự nhiên,công bằng thì lúc đó pháp luật mới đảm bảo được tính hợp lý và dễ dàng thực thi .

Theo luật gia : Cao Bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664