Untitled 2
Vấn đề chia doanh nghiệp

Vấn đề chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là việc một công ty được chia thành nhiều công ty cùng loại và chỉ áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần.

Sau đây là những quy định của pháp luật về thủ tục chia doanh nghiệp:

  • Quyết định chia doanh nghiệp

Do Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu của công ty, hội đồng thành viên thông qua theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật

Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ, trụ sở, nguyên tắc chia, phương án sử dụng lao động, thời hạn và thủ tục chuyển đổi vốn góp, cổ phần, thực hiện nghĩa vụ và thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

  • Các thành viên, chức vụ mới :

Được thành lập thông qua điều lệ của Công ty hoặc bổ nhiệm và phải tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia công ty.

  • Hậu quả pháp lý

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại và chấm dứt tư cách pháp nhân sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664