Untitled 2
phiên giao dịch chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần

Theo Nghị định số 102/2010 NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau đây:

Thứ nhất: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet;

Thứ hai:  Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

Thứ ba: Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định;

Thứ tư: Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã được xác định.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664