Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, không công chứng, không chứng thực có hợp pháp không?

0
370

Câu hỏi: Theo Luật sư, di chúc, nếu không đi chứng thực, không đi công chứng, không cần người làm chứng nếu chỉ người lập di chúc ký (nội dung và điều kiện khác như minh mẫn, tự nguyện… đầy đủ) thì có giá trị pháp lý không?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 628 và Điều 630, 631 và 633 Bộ luật Dân sự 2015, để di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, không công chứng, không chứng thực có hiệu lực thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 3. Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 4. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:
 5. a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 6. b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 7. c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 8. d) Di sản để lại và nơi có di sản.
 9. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 10. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Lưu ý:

 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.