Untitled 2

Thời hạn kết thúc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn

Câu hỏi: Tại sao lại quy định thời hạn kết thúc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn để áp dụng theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 là bốn năm kể từ ngày Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực ?

Trả lời: Luật Doanh nghiệp 2005 quy định bốn năm là thời hạn để các công ty nhà nước (hiện đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 10 tháng 12 năm 2003) chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Việc xác định thời hạn bốn năm xuất phát từ yêu cầu đẩy nhanh quá trình sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế; đồng thời, đã tính đến các điều kiện, các vấn đề cần phải xử lý trong quá trình chuyển đổi.

Khi thảo luận cũng có ý kiến khác cho rằng thời hạn bốn năm là quá dài, cần đẩy nhanh hơn và rút ngắn thời hạn kết thúc quá trình chuyển đổi, tối đa là ba năm. Có ý kiến khác lại cho rằng thời hạn bốn năm là quá ngắn; bởi vì, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi là rất phức tạp và đang được tiến hành với tốc độ chậm hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến.

 Theo Luật gia : Cao Bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …