Untitled 2
Giao diện trang Web của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan Nhà nước sẽ hiệu quả hơn!

Vào ngày 23 tháng 02 năm 2016, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế; áp dụng cho Tổng cục Thuế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh và một số cá nhân, tổ chức khác. Thông tư liên tịch này có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. Những điểm mới đáng chú ý của Thông tư này như sau:

Mạng điện tử kết nối giữa hai hệ thống là phương thức chính để thực hiện trao đổi thông tin về Doanh nghiệp giữa các cơ quan. Thêm vào đó, Thông tư đã phân định rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan đầu mối, đối với cấp Trung ương là Tổng Cục thuế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, đối với cấp địa phương là Cục Thuế, Chi cục Thuế và Phòng Đăng ký kinh doanh.

Quan trọng nhất, Thông tư quy định chi tiết về quy trình trao đổi giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế về các loại thông tin như sau: Hệ thống danh mục dùng chung, Thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký, Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý doanh nghiệp, Thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 19/2016/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.01_2016_TTLT-BKHDT-BTC

Mời Quý vị xem thêm Luật sư SBLaw tư vấn về pháp lý cho doanh nghiệp start up:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664