Untitled 2

Chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thành công ty cổ phần

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính quy định Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần đã hợp nhất 03 văn bản quy định về vấn đề này, gồm:

– Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, thay thế cho Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

– Nghị định 189/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

– Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 12/01/0216 quy định chi tiết về các vấn đề xử lý tài chính khi cổ phần hóa; tổ chức xác định giá trị của doanh nghiệp cổ phần hóa; quy định về việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước cũng như quy định các chính sách đối với Doanh nghiệp và người lao động khi cổ phần hóa.

Điều kiện để cổ phần hóa là các Doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ (tức là nếu Nhà nước muốn nắm giữ 100% vốn điều lệ của các công ty này thì sẽ không được cổ phần hóa sang công ty cổ phần), và còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Văn bản cũng quy định Doanh nghiệp được cổ phần hóa theo hình thức:

– Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu  để tăng vốn điều lệ

– Bán một phần hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có, để doanh nghiệp vừa kết hợp vừa bán bớt một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam. Và giá trị vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Cổ phần có mệnh giá là mười ngàn đồng/01 cổ phần (10.000 đồng).

Các bạn có thể download Văn bản hơp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 12/01/2016 tại đây: 02_VBHN-BTC_303156

Xem thêm video của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664