Untitled 2

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận trả nợ thay cho công ty của mình có được không? Hình thức là như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong các trường hợp sau:

– Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Vì vậy, nếu khoản nợ của công ty đó nằm trong phạm vi phần vốn điều lệ, thì chủ sở hữu công ty có nghĩa vụ trả nợ thay công ty theo luật định.

– Khoản 4 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

  1. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.”

– Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 Luật doanh nghiệp 2014:

 “Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

….

  1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.”

Như vậy, có các trường hợp ngoại lệ quy định tại Khoản 4 Điều 74 Luật doanh nghiệp năm 2014, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và Khoản 5 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chủ sở hữu liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không có nghĩa vụ trả nợ thay công ty theo các trường hợp như trên, mà chủ sở hữu công ty muốn nhận trả nợ thay công ty, thì công ty cần thực hiện việc chuyển giao nghĩa vụ. Điều 370 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 370. Chuyển giao nghĩa vụ

  1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ.
  2. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.”

Công ty có thể chuyển giao nghĩa vụ trả nợ cho chủ sở hữu công ty, với điều kiện được bên có quyền (chủ nợ) đồng ý.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664